A

Akceleracja

Przyśpieszanie dojrzewania projektu biznesowego  w formie startupu we wczesnej fazie jego rozwoju. Działania te realizowane są w ramach specjalnego programu  - akceleratora. Horyzont czasowy akceleracji to zazwyczaj kilka (średnio ok. 3) miesięcy. W tym okresie projekt zostaje zasilony niewielką sumą pieniędzy, co pozwala jego twórcom na pierwszą, niekiedy jedynie częściową walidację produktu lub usługi. Akceleracja umożliwia szybką i generującą niskie koszty weryfikację ryzyka technologicznego i finansowego.

Analiza finansowa

Jedna z metod analizy działalności przedsiębiorstwa. Proces badania stanu i kierunków rozwoju finansów firmy. Celem jej przeprowadzenia jest ocena stanu finansów podmiotu, jak też efektywności realizowanej polityki finansowej. Analiza umożliwia też zweryfikowanie decyzji finansowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Badanie może być przeprowadzone na wewnętrzny użytek firmy, ale też dla zewnętrznych podmiotów (np. potencjalnych inwestorów lub instytucji kredytowych).

Analiza rynku

Zespół działań, których realizacja ma pozwolić przedsiębiorstwu na określenie atrakcyjności rynku. Poprawnie przeprowadzona analiza rynku umożliwia firmie rozpoznanie szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem na danym rynku, jak też aktywnych na nim konkurentów. Według A. Aekera analiza rynku powinna składać się z następujących elementów:

 • Aktualna i prognozowana wielkość rynku
 • Tempo rozwoju rynku
 • Rentowność rynku
 • Struktura kosztów branży
 • Kanały dystrybucji
 • Trendy rynkowe
 • Kluczowe czynniki sukcesu

Analiza SWOT

Heurystyczna technika analityczna, jej celem jest rozpoznanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. Metoda zakłada podział informacji o podmiocie na cztery grupy:

 • Mocne strony (Strengths, S) – atuty i przewagi przedsiębiorstwa
 • Słabe strony (Weaknessess, W) – wady i bariery rozwojowe przedsiębiorstwa
 • Szanse (Opportunities, O) – czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstwa
 • Zagrożenia (Threats, T) – czynniki mogące zakłócić lub uniemożliwić przedsiębiorstwu zaplanowany rozwój

Analiza wrażliwości

Analiza opłacalności inwestycji, która zakłada występowanie odchyleń wartości oraz zmiennych wchodzących w skład przedsięwzięcia. Takimi zmiennymi mogą być np. wartość i wysokość sprzedaży, wahania cen lub kosztów. Przeprowadzenie analizy wrażliwości (ang. what if analysis) pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji dotyczących inwestowania. Metoda opiera się na założeniu, że ma możliwości przewidywania przyszłości. Oznacza to, że rzeczywiste wartości poszczególnych zmiennych uwzględnianych w rachunku inwestycji będą odchylać się od założonych. Analiza wrażliwości ma za zadanie obliczyć punkt zwrotny - zrównanie się kosztu sprzedawanego wyrobu z dochodami.