Analiza wrażliwości

Analiza opłacalności inwestycji, która zakłada występowanie odchyleń wartości oraz zmiennych wchodzących w skład przedsięwzięcia. Takimi zmiennymi mogą być np. wartość i wysokość sprzedaży, wahania cen lub kosztów. Przeprowadzenie analizy wrażliwości (ang. what if analysis) pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji dotyczących inwestowania. Metoda opiera się na założeniu, że ma możliwości przewidywania przyszłości. Oznacza to, że rzeczywiste wartości poszczególnych zmiennych uwzględnianych w rachunku inwestycji będą odchylać się od założonych. Analiza wrażliwości ma za zadanie obliczyć punkt zwrotny - zrównanie się kosztu sprzedawanego wyrobu z dochodami.