B

Biznesplan

Ocena opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w formie kompleksowego dokumentu. Ponadto w biznesplanie znajduje się charakterystyka wszystkich działań, których realizacja umożliwić ma osiągnięcie celów zakładanych przez przedsiębiorstwo. Elementem biznesplanu jest również opis prowadzonej lub projektowanej działalności oraz oferowanych produktów lub usług. Biznesplan opracowywany jest w celach wewnętrznych (jako podstawa np. do oszacowania ryzykowności nowego projektu lub uzasadnienie dla restrukturyzacji firmy) lub zewnętrznych (pozyskanie finansowania na drodze kredytu bankowego, inwestycji lub dotacji unijnej).

Bootstrapping

Metoda prowadzenia projektu biznesowego w formie startupu, która zakłada finansowanie działalności wyłącznie ze środków własnych. Cechą bootstrappingu jest rygoryzm w podejściu do kosztów oraz zarządzania płynnością. Budowanie biznesu w oparciu o założenia bootstrappingu możliwe jest w sytuacji, gdy nie istnieje duże zagrożenie konkurencyjne, a tempo rozwoju firmy może być powolne.

Business Angel

Indywidualny inwestor wspierający kapitałowo rozwój przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (startup). Anioł biznesu inwestuje w przedsięwzięcie środki własne w zamian za mniejszościowy udział w firmie oraz partycypację w zyskach, które w przyszłości generować będzie firma. Aniołowie biznesu zrzeszaja się w ramach tzw. sieci aniołów biznesu – platform, które selekcjonują potencjalnie atrakcyjne projekty oraz pozwalają inwestorom zachować anonimowość. Początkujący przedsiębiorcy mogą z kolei liczyć nie tylko na możliwość uzyskania kapitału, ale też na pomoc w dopracowaniu pomysłu biznesowego lub w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.