Giełda

Instytucja publiczna, która odpowiada za organizację obrotu instrumentami finansowymi (akcje, obligacje, prawa poboru). Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, Komisję Nadzoru Finansowego oraz szereg ustaw. Giełda umożliwia zebranie w jednym miejscu i czasie ofert kupna i sprzedaży. Pozwala to na ustalenie kursu akcji oraz przeprowadzenie transakcji ich nabycia lub zbycia. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa od 1991 roku, gdy została powołana do życia spółka Giełda Papierów Wartościowych S.A. (tylko spółki akcyjne mają prawo organizować obrót papierami wartościowymi). Na GPW notowane są obecnie akcje 343 spółek krajowych oraz 46 zagranicznych. Ich łączna kapitalizacja wynosi 1,13 bln zł (stan na listopad 2015).