I

Inkubacja

Jedna z podstawowych form wsparcia rozwojowego przedsięwzięć biznesowych, trwająca od momentu powołania do życia i rejestracji przedsiębiorstwa do czasu osiągnięcia przez nie stabilnej pozycji rynkowej i finansowej.

Innowacja

Proces przygotowania, wytwarzania i sprzedaży nowych lub znacząco zmodernizowanych produktów i usług. Także wdrożenie unowocześnionego procesu uch dystrybucji. Wyróżnić można innowacje:

  • Produktowe – udoskonalenie wytwarzanego produktu poprzez wprowadzenie znaczących zmian technologicznych lub rozszerzających funkcjonalności przedmiotu
  • Procesowe – polegające na wprowadzeniu zmian w stosowanych metodach wytwarzania produktów lub świadczenia usług
  • Organizacyjne – wprowadzenie nowych metod organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy oraz w relacjach zewnętrznych
  • Marketingowe - zastosowanie nowej metody marketingowej (np. zmiana opakowania produktu)

Inwestor finansowy

Podmiot dokonujący inwestycji w spółkę w celu maksymalizacji jej wartości, a następnie realizacji zysku z inwestycji. Inwestor finansowy (inaczej portfelowy) nie jest zaangażowany działalność operacyjną spółki. Rolę inwestorów finansowych pełnią najczęściej fundusze Venture Capital i Private Equity.

Inwestor strategiczny

Podmiot dokonujący inwestycji w spółkę, aby przejąć pakiet kontrolny akcji lub całość przedsiębiorstwa, a w długookresowej perspektywie – zwiększyć jej rynkową konkurencyjność. Inwestor strategiczny nazywany jest inwestorem branżowym, bowiem najczęściej działa w tej samej branży, co przejmowane przez niego przedsiębiorstwo.

Inwestycja finansowa

Lokowanie kapitału, w postaci środków pieniężnych lub środków rzeczowych, w innym podmiocie gospodarczym, celem osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Inwestycje tego typu realizowane są głównie poprzez transakcje instrumentami finansowymi.