M

MBO

Transakcja wykupu przedsiębiorstwa przez zatrudnioną w nim kadrę managerską. Transakcje MBO (ang.: management buy out) w głównej mierze dotyczą spółek notowanych na giełdzie; przeprowadza się ją w np. obliczu przejęcia firmy przez zewnętrznego inwestora, który mógłby dokonać wymiany kluczowej kadry zarządzającej. Wykupy dokonywane przez management firmy zyskały na popularności w latach 80. ub. wieku w Stanach Zjednoczonych.

MVP

Produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności, opracowywany przez startup w celu zebrania wśród klientów jak największej liczby informacji przy ponoszeniu minimalnych kosztów. Używany skrót pochodzi od angielskich słów Most Viable Product. MVP to pierwsza wersja produktu. Jego podstawowe funkcje mają zadowolić grupę klientów zwaną „early adopters” – pilotażowych odbiorców, gotowych przeprowadzić testy nowych dóbr, w których mogą występować niedociągnięcia lub błędy. Most Viable Product stanowi podstawę do kontynuowania prac nad kolejnymi, w pełni funkcjonalnymi wersjami produktu, spełniającymi oczekiwania szerokiej bazy odbiorców.