MVP

Produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności, opracowywany przez startup w celu zebrania wśród klientów jak największej liczby informacji przy ponoszeniu minimalnych kosztów. Używany skrót pochodzi od angielskich słów Most Viable Product. MVP to pierwsza wersja produktu. Jego podstawowe funkcje mają zadowolić grupę klientów zwaną „early adopters” – pilotażowych odbiorców, gotowych przeprowadzić testy nowych dóbr, w których mogą występować niedociągnięcia lub błędy. Most Viable Product stanowi podstawę do kontynuowania prac nad kolejnymi, w pełni funkcjonalnymi wersjami produktu, spełniającymi oczekiwania szerokiej bazy odbiorców.