Programy Inkubacyjne

Prometeia Capital sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności”

Przedmiotem projektu jest udzielenie wsparcia przez Prometeia Capital sp. z o o., będącą Instytucją Otoczenia Biznesu dla beneficjentów z grupy docelowej - przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzącym działalność w województwie Wielkopolskim, które znajdują się z początkowej fazie działalności, tj. istnieją na rynku krócej niż 24 miesiące i nie korzystały do tej pory z usług inkubacji.

Projekt zakłada wdrożenie Kompleksowego Programu Inkubacji, który zostanie opublikowany na przeznaczonej do tego celu wspólnej platformie. Program będzie zawierał regulamin udziału w projekcie oraz warunki rekrutacji i selekcji przedsiębiorstw, na podstawie określonych kryteriów obligatoryjnych oraz punktowanych.

Prometeia Capital planuje wybrać 9 przedsiębiorstw, start-up'ow, które zostaną zakwalifikowane do programu inkubacji. Każde przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie o wartości do 100 tys. zł netto. Wsparcie przeznaczone będzie na usługi okołobiznesowe, doradcze dot. rozwoju biznesu, szkoleniowe oraz specjalistyczne o charakterze proinnowacyjnym, dostęp do powierzchni biurowych i networkingowych, konieczne do rozwoju działalności, w zależności od zgłaszanych potrzeb. Realizacja usług na rzecz beneficjentów wsparcia zapewni osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej przez młode firmy.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstw z sektora MSP korzystaniem ze specjalistycznych usług inkubacji wspierających przedsiębiorczość, a także nawiązanie długotrwałej współpracy z IOB.

 • Całkowita wartość projektu: 871 254,18 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 565 253,42 PLN
 • Termin zakończenia projektu: 21.02.2022 r.

PROGRAM INKUBACYJNY – DO KOGO JEST SKIEROWANY?

 • mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju ( do 24 miesięcy)
 • firm posiadających siedzibę w województwie Wielkopolskim
 • podmiotów, które do tej pory nie korzystały z usług inkubacji świadczonych przez IOB
 • w szczególności do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • do 85% wielkości projektu i podlega limitom pomocy określonym w prawie unijnym

RODZAJE WSPARCIA

Każdy z beneficjentów w ramach programu inkubacji otrzyma następujący pakiet usług do wykorzystania w ciągu dwóch lat programu inkubacji:

 • udostępnienie infrastruktury
 • powszechne usługi okołobiznesowe, np. usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, prawne
 • usługi doradcze, np. doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskania inwestora
 • usługi specjalistyczne, związane z wdrażaniem innowacji np.: potrzebne w uzyskaniu ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu
 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

FORMA WSPARCIA

Wsparcie przekazywane jest beneficjentom w ramach pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

REKRUTACJA I SELEKCJA BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie zostaną wybrane w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Prometeia Capital Sp. z o. o. w oparciu o określone kryteria wyboru beneficjentów.

Szczegóły programu inkubacji w regulaminie: Kompleksowy Program Inkubacji - Województwo Wielkopolskie