Programy Inkubacyjne

PROGRAM INKUBACYJNY – DO KOGO JEST SKIEROWANY?

  • mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju ( do 24 miesięcy)
  • firm posiadających siedzibę w województwie Wielkopolskim
  • podmiotów, które do tej pory nie korzystały z usług inkubacji świadczonych przez IOB
  • w szczególności do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA

  • do 85% wielkości projektu i podlega limitom pomocy określonym w prawie unijnym

RODZAJE WSPARCIA

Każdy z beneficjentów w ramach programu inkubacji otrzyma następujący pakiet usług do wykorzystania w ciągu dwóch lat programu inkubacji:

  • udostępnienie infrastruktury
  • powszechne usługi okołobiznesowe, np. usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, prawne
  • usługi doradcze, np. doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskania inwestora
  • usługi specjalistyczne, związane z wdrażaniem innowacji np.: potrzebne w uzyskaniu ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu
  • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

FORMA WSPARCIA

Wsparcie przekazywane jest beneficjentom w ramach pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

REKRUTACJA I SELEKCJA BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie zostaną wybrane w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Prometeia Capital Sp. z o. o. w oparciu o określone kryteria wyboru beneficjentów.

Szczegóły programu inkubacji w regulaminie: Kompleksowy Program Inkubacji - Województwo Wielkopolskie